مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

امور مالیاتی

گواهی انحصار وراثت به چه معناست؟

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت زمانی که یک فرد فوت می کند، پس از فوت وی اولین مرحلهای که

باید آن را بررسی کرد تعیین وراث است.
حال رسیدگی به این موضوع از طرف مراجع قانونی را انحصار وراثت می گویند و گواهی و رای که برای این
امر صادر می شود گواهی انحصار وراثت نام دارد. اما به جهت دریافت سهم لارث هر فرد، اول باید دادگاه
رسیدگی کرده و پس از بررسیهای الزم، گواهی نامه ای از طرف شورای حل اختلاف برای وراث ارسال می شود
تا حق هر یک از وراث به درستی و طبق وصیت نامه تقسیم شود.

همانطور که گفته شد گواهی انحصار وراثت توسط شورای حل اختالف صادر می شود و این گواهی صادر شده
به محل اقامت فرد متوفی ارسال میشود و میزان سهم االرث هر یک از وراث درون آن به طور کامل مشخص
می شود.

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

آیا داشتن گواهی انحصار وراثت الزامی است؟

زمانی که یک وارث و یا فرد ذی نفع بخواهد برای انجام هر اقدام قانونی در هر یک از دفاتر اسناد رسمی،
ادارات، بانک ها و یا کلیه مراکز خدماتی، کاری را انجام دهد به وجود گواهی انحصار وراثت احتیاج خواهد
داشت. بنابراین در صورتی که این گواهی وجود نداشته باشد امکان تقسیم و یا انتقال هیچ یک از ترکه فرد
متوفی در هنگام مراجعه به مراکز دولتی و بانک ها نیز وجود نخواهد داشت. پس باید به جهت رفع این مشکالت
از یک مشاور مالیاتی که بتواند به تمامی امور به وجود آمده واقف باشد احتیاج خواهید داشت.

 

در صورتی که خود هیچ اطلاعی از مسائل حقوقی و انحصار وراثت نداشته باشید نمیتوانید به امور خود
رسیدگی کنید ، این جا است که به وجود یک وکیل خبره در این حوزه احتیاج پیدا خواهید کرد و باید بتوانید
از راهنمایی های وی در کارهای خود بهره گرفته تا با مسائل گفته شده برخورد نکنید .

 

در صورتی که در حین تقسیم ارث یکی از وراث به هر دلیلی در دسترس نباشد و یا قصد همکاری نداشته
باشد، در این صورت با تقاضای ذی نفع های دیگر، شورای حل اختالف می تواند از طریق اداره ثبت احوال در
این مورد استعالم الزم را انجام دهد ، بنابراین الزم نیست نگران همکاری نکردن یکی از وراث در خصوص این
امر باشید.

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

چه مدارکی به جهت صدور گواهی انحصار وراثت لازم است؟

زمان درخواست به جهت صدور گواهی انحصار وراثت باید تمامی اطالعات اعم از نام، مشخصات کامل و محل
زند گی متوفی و تمامی وراث وی و نسبت های آنها را به همراه مدارکی که برای شما نام می بریم برای شورای
حل اختالف ارسال کنید. مدارک الزم به جهت صدور گواهی شامل موارد زیر است:

 

• گواهی فوت متوفی از سوی اداره ثبت احوال
• کپی شناسنامه وراث
• کپی عقدنامه همسر متوفی)در صورت دائمی بودن عقد( و یا وجود رونوشتی از آن
• فرم استشهادیه ای محضری که مشخص می کند وراث ذکر شده می توانند از اموال متوفی ارث ببرند
• گواهی اظهارنامه مالیات بر ارث به سازمان امور اقتصادی و دارایی در خصوص آخرین محل اقامت فرد
متوفی
• در صورت وجود وصیت نامه رسمی متوفی باید وصیت نامه نیز ارسال شود

 

منظور از فرم استشهادیه که در یکی از موارد گفته شد، انجام یکی از مراحل به جهت اخذ گواهی انحصار ورثه
است که ۳ نفر باید در یک دفتر اسناد رسمی حاضر شده و فرمی را در خصوص استشهادیه متوفی پر کرده و
درون آن گواهی دهند که وراث متوفی چه کسانی هستند و دفتری که درون آن این کار انجام شده است نیز
باید گواهی را تصدیق کند.
در خصوص قانون جدید برای صدور گواهی انحصار وراث باید گفت که قانون جدید ی وجود ندارد اما برای
افرادی که از سال ۱۳۹۵ به بعد فوت شدهاند دیگر برای اخذ مالیات بر ارث نیازی به گرفتن گواهی انحصار
وراثت وجود ندارد. در صورتی هم که متوفی قبل از س ال ۱۳۹۸ فوت کرده باشد باید گواهی را از اداره مالیات
اخذ، دریافت کنید.

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

وراث به چه کسی گفته میشود؟

وراث به کسی گفته می شود که دارای نسبت سببی و نسبی با فرد متوفی است و در قانون اسالمی

این وراث به سه طبقه اصلی تقسیم می شوند که در زیر هر یک را برای آشنایی بیشتر برای شما نام می بریم:

 

• اولین طبقه وراث:
o همسر متوفی
o پدر و مادر متوفی
o فرزندان و نوادگان متوفی
• دومین طبقه وراث:
o همسر متوفی
o پدر بزرگ و مادربزرگ متوفی
o خواهر و برادر متوفی و در نبود خواهر و برادر، فرزندان آنها
• سومین طبقه وراث:
o همسر متوفی
o عمه، عمو، دایی و خاله متوفی و در نبودشان، فرزندان آنها

 

زن و شوهری که به صورت دائم به عقد یکدیگر در آمده باشند پس از فوت یکی از طرفین، همسر در تمامی
طبقات ذکر شده وراث قرار میگیرد. در صورتی که فرد متوفی به همسر خود بدهی مالی داشته باشد اول باید
بدهی او به مانند مهریه پرداخت شود و بقیه اموال بین وراث تقسیم شود.

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

مالیات بر ارث به چه معناست؟

مالیات بر ارث یکی از انواع مالیاتی است که زمان فوت متوفی در صورتی که فرد، وراث و یا نماینده قانونی
داشته باشد، وراث باید در وهله اول به اخذ گواهی انحصار وراثت پرداخته تا به صورت رسمی به عنوان وراث
متوفی مشخص شوند. وراث موظف هستند تا جهت جلوگیری از جریمه و بدهیهای متوفی حداکثر تا یک
سال پس از تاریخ فوت متوفی به سازمان امور مالیات مراجعه کرده و نسبت به بدهی ها، داراییها، اموال و غیره
متوفی اقداماتی را انجام دهند.

 

پس از رسیدگی اظهارنامه تمامی وراث می توانند به نسبت سهم لارث خود مالیاتی را در این خصوص پرداخت
کنند. در صورت پرداخت نکردن هر یک از مالیات بر ارثی که بر عهده وراث است مشکالتی در خصوص مالیات
آنها صورت می گیرد و بهتر است به جهت رفع این مشکل از مشاوره های یک مشاور مالیاتی کمک گیرند.

مالیات بر ارث | گواهی انحصار وراثت

مشاور مالیاتی کیست و چه کاری انجام میدهد؟

در حالت کلی وکیل مالیاتی که به او مشاور مالیاتی نیز گفته می شود فردی است که آگاهی کامل به مسائل
حقوق و قوانینی که در خصوص مالیات بوده را دارا است و مسلط به حوزه های حسابداری و مالیاتی نیز خواهد
بود. مشاور مالیاتی مدت زمانی را به عنوان کارآموز در ادارات و مراجع قضایی گذرانده و تجربیات و آگاهی های
الزم را در خصوص پرونده های مختلف کسب می کند.

 

یک مشاور مالیاتی با استفاده از تجربیات و تخصصی که کسب کرده است به امور مربوط به ارث و مسائل
مربوط به وراث و گواهی انحصار وراثت واقف بوده و می تواند در صورت بروز مسائل، وراث را در این امر راهنمایی
کرده تا در مواقعی که با امور مالیاتی مواجه شدند بتوانند از راهنمایی های الزم بهره مند شوند.

پاسخ دهید